PRIVACYVERKLARING

Haptotherapie Nijverdal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgaan met persoonsgegevens.

De praktijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haptotherapie Nijverdal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat er in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door de praktijk Haptotherapie Nijverdal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde/ Dossier
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst/ waarin wanneer noodzakelijk toestemming gevraagd wordt met derden te mogen overleggen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst/ start van zorg

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk Haptohterapie Nijverdal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Inschrijfnummer verzekeraar;
 • Contact gegevens huisarts;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens over uw leefomgeving, opleiding, werk;
 • Gegevens over hulpvraag die u zelf stelt;

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk Haptotherapie Nijverdal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door de praktijk Haptotherapie Nijverdal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.
 • Proces behandelingen.
 • Afsluiten zorg.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst/ start van zorg/ Dossier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de praktijk Haptotherapie Nijverdal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Inschrijfnummer verzekeraar;
 • Contact gegevens huisarts;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens over uw leefomgeving, opleiding, werk;
 • Gegevens over hulpvraag die u zelf stelt;

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk Haptotherapie Nijverdal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan de praktijk aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Er wordt nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt de praktijk uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de praktijk uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan de praktijk persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

De praktijk verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

De praktijk verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De praktijk Haptotherapie Nijverdal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • De praktijk hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • De praktijk pseudonimiseren en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De praktijk maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De praktijk test en evalueert regelmatig deze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de praktijk van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de praktijk te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De praktijk kan u vragen om u te legitimeren voordat de praktijk gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht de praktijk uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt de praktijk u hierover direct contact met de praktijk op te nemen. Komt de praktijk me u er samen niet uit dan vindt de praktijk dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Haptotherapie Nijverdal
Grotestraat 40
7443 BJ
Nijverdal
Haptotherapienijverdal@live.nl